Số 05/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

 

 


 - Hỗ trợ cho các nhà đo đạc chuyên nghiệp bằng cách cung cấp các công cụ phù hợp và hướng tiếp cận giải quyết các vấn đề chung trong quá trình triển khai thực tiễn;

- Phát triển các cá nhân xuất sắc và các nhà đo đạc chuyên nghiệp nhằm cung cấp cho cộng đồng chuyên môn để tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững của ngành đo đạc trong tương lai.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 1:

- Quản trị và phát triển bền vững

- Hệ thống quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn và phương thức xác định

- Các dịch vụ chuyên nghiệp cho cộng đồng và phương thức tiếp thị dịch vụ chuyên nghiệp

- Nhà đo đạc trẻ (các phiên làm việc được tổ chức bởi MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ ĐO ĐẠC TRẺ YSN (Young Surveyors Network)

- Đổi mới nhiệm cụ của các nhà đo đạc, sáng tạo và các phương thức hoạt động mới

- Phát triển các tổ chức đoàn thể và các vấn đề liên quan tới lập pháp

Tiểu ban FIG 2 - Giáo dục và Đào tạo chuyên ngành

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 2:

- Tìm kiếm và phát hiện những nhu cầu của xã hội, thuyết phục các trường đại học và các tổ chức giáo dục khác xây dựng, phát triển cơ chế và cách thức xử lý để đáp ứng được những nhu cầu của xã hội;

- Hỗ trợ và quảng bá lĩnh vực đào tạo chuyên ngành đo đạc, thông qua đó xác định được cốt lõi của các kiến thức trong lĩnh vực đặc thù này;

- Quảng bá và hình thành mối liên hệ hợp tác, các liên doanh trong lĩnh vực đào tạo về đo đạc cũng như các hoạt động nghiên cứu chuyên môn;

- Hỗ trợ xây dựng năng lực phục vụ công tác giáo dục đào tạo trong một thế giới luôn vận động và phát triển;

- Tạo dựng mối quan hệ vững chắc giữa Tiểu ban Giáo dục và Đào tạo chuyên ngành với các giáo sư hàng đầu trong cùng lĩnh vực;

- Nâng cấp cơ chế liên kết và trao đổi thông tin cho tất cả các đối tượng có liên quan trong giáo dục đào tạo và ứng dụng thực tiễn.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 2:

- Chuẩn giáo dục và bằng cấp

- Phương thức lôi cuốn sinh viên và thế hệ trẻ tham gia các chương trình đào tạo đo đạc

- Đổi mới các chương trình giảng dạy về đo đạc

- Đào tạo thường xuyên – Các dịch vụ giáo dục và đào tạo mới

- Những kinh nghiệm tốt trong thực tiễn giáo dục

- Xây dựng nguồn lực dành cho giáo dục và đào tạo

Tiểu ban FIG 3 - Quản trị thông tin không gian

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 3:

- Tăng cường nhận thức về thành công của SIM (Spatial Information Management), phương thức tiếp cận và nhận thức trong xã hội công nghệ thông tin thông qua các dấu hiệu thực tiễn như mức độ khả dụng, độ tin cậy, tính thực tiễn và khả năng truy cập vào thông tin không gian nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho các ứng dụng cũng như quy trình xử lý để đưa ra quyết định;

- Hỗ trợ việc sử dụng thông tin không gian và các công cụ SIM bởi các nhà đo đạc và tất cả các đối tượng có liên quan trong quá trình ra quyết định, đồng thời hỗ trợ chính phủ đạt được các mục tiêu lớn trong quá trình phát triển;

- Chia sẻ những kiến thức thực tiễn phục vụ cho công tác quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng thông qua việc xử lý số liệu không gian, sử dụng và phân bố thông tin không gian cũng như những kiến thúc chung cho toàn xã hội;

- Chia sẻ những kiến thức thực tiễn và phát triển các phương pháp luận cũng như kỹ thuật xử lý, phân tích và quản trị ở mức cao nhằm đảm bảo an toàn số liệu, quản trị và phân bổ hợp lý thông tin, cập nhật thông tin không gian và nhiều các mức ứng dụng khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu của thực tiễn và thị trường;

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn