Phân tích cây FMSA

Phần mềm Phân tích cây FMSA (Field-Map Stem Analyst)

FMSA là phần mềm công cụ được sử dụng cho hai nhiệm vụ chính: 

 • Xác định các thông số cho mô hình đường cong cây tổng thể.
 • Xác định phân hạng trong khu vực mẫu.

Các thông số phục vụ cho mô hình đường cong cây tổng thể, được xác định dựa trên cơ sở đo mặt cắt cây. Khi đó có thể đo đạc các phần của cây đốn hoặc sử dụng phương pháp sáu điểm đối với cây đứng. Trước khi tính toán phân loại cần làm rõ, chiều cao gốc cây sau khi đốn hạ có thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chiều cao cây, chiều cao cố định hoặc đường kính cố định.

Sản phẩm đầu ra sau khi tiến hành các phân tích bằng FMSA bao gồm: 

 • Mô hình đường cong cây tổng thể cho từng loài riêng hoặc các nhóm loài.
 • Mô hình thống kê.
 • Các biểu đồ thể hiện đường kính và số dư thể tích của mô hình.
 • Mặt cắt điển hình của cây mẫu.

Để có đủ số liệu phục vụ cho nhiệm vụ tính toán, người sử dụng cần thực hiện một số phép đo dưới đây trên hiện trường: 

 • Nhánh ảo của các hợp phần tạo cây dựa trên chất lượng.
 • Xác định đường kính của các cành và số lượng cành.
 • Phân loại thiệt hại.

Đo đạc độ cao các nhánh trên thân cây.

Đặc điểm của module phân loại (Assortment): 

 • Xác định cách thức phân loại, phân loại theo kích thước, theo chất lượng hay giá trị kinh tế - Được gọi chung là phân loại linh hoạt.
 • Xác định dự cảnh phân loại. Tham khảo các phân loại cố định, cho phép phân loại thiệt hại và mức độ hư hại …
 • Lựa chọn mô hình đường cong cây tổng thể
 • Tính toán bảng phân loại chi tiết dựa trên phân hạng thể tích.

Chuẩn bị số liệu phục vụ bước đánh giá cụ thể hơn bằng phần mềm FMIA (Field-Map Inventory Analyst).

Số liệu đo từ thực địa sử dụng phần mềm Field-Map Data Collector FMDC.

Số liệu xử lýphân tích bằng phần mềm Field-Map Stem Analyst FMSSA.