Quản lý Dự án FMPM

Phần mềm Quản lý dự án FMPM (Field-Map Project Manager)

FMPM hỗ trợ người sử dụng chuẩn bị các hợp phần của dự án đo đạc thực địa, điều tra thống kê, tổ chức số liệu… thông qua giao diện đồ hoạ thân thiện với người sử dụng mà không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng máy tính hay lập trình đặc biệt nào. FMPM có khả năng thực hiện:

 • Hỗ trợ người sử dụng xác định phương pháp thu thập số liệu: Xác lập cấu trúc cơ sở dữ liệu; Tạo cấu trúc quản lý dự án. Người sử dụng có thể xây dựng hay phát triển cơ sở dữ liệu nhanh và đơn giản. Cấu trúc của cơ sở dữ liệu được khởi tạo bằng cách sử dụng các công cụ trực quan, theo đó mỗi phương pháp thu số liệu hay mỗi kiểu số liệu đều được khai kèm với các thông tin thuộc tính, kể cả các danh sách lựa chọn.
 • Định nghĩa các lớp thông tin (layer): Mỗi dự án có thể bao gồm nhiều lớp thông tin, trong mỗi lớp thông tin có thể chứa nhiều kiểu thông tin thuộc tính. Thông tin thuộc tính có thể là các con số, là chuỗi ký tự, các biến hàm logic, ngày tháng, hoặc tập hợp số liệu được người sử dụng định nghĩa trước bằng danh sách lựa chọn. Danh sách lựa chọn sẽ được lưu trữ riêng trong các bảng số liệu, người sử dụng có thể đưa các bảng số liệu này vào những dự án khác nhau trong Field-Map. Thêm vào đó, các dạng thông tin thuộc tính chỉ định có thể áp cho các kết quả đo đạc từ xa như chiều cao và đường kính thân cây.
 • Cơ sở dữ liệu Field-Map là cấu trúc quan hệ hoàn toàn: Lớp thông tin được chỉ định “PLOT” sử dụng làm lớp gốc của cơ sở dữ liệu, theo đó một số các lớp khác có thể kết nối đến. Lớp thông tin bất kỳ nào trong số các lớp này đều có thể chuyển đổi thành lớp gốc của một chuỗi bổ sung các lớp số liệu quan hệ. Các lớp thông tin được sắp xếp hình cây, giống như cấu trúc cơ sở dữ liệu hỗ trợ quan hệ ONE-TO-MANY; ONE-TO-ONE và MANY-TO-ONE.
 • Cho phép tuỳ biến cấu trúc cơ sở dữ liệu: Cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể được tuỳ biến bất kỳ khi nào, mà không làm mất đi số liệu đang tồn tại trong hệ thống. Sau khi đã xác định và tạo mới dự án, một cơ sở dữ liệu mới phục vụ cho ứng dụng Field-Map sẽ được tổng hợp. Những người sử dụng với quyền đăng nhập tuỳ mức, có thể tiến hành thay đổi hay điều chỉnh cơ sở dữ liệu, bất kỳ lúc nào khi dự án đang được vận hành, mà không làm mất đi những số liệu đã thu thập được.
 • Tạo mới dự án hoàn toàn hoặc tạo mới dự án trên nền dự án cũ.
 • Bổ sung, sao chép hoặc xoá bỏ các lớp thông tin.
 • Chọn kích hoạt hay huỷ chọn kích hoạt các lớp thông tin.
 • Xác lập các tham số hiển thị cho từng lớp thông tin.
 • Ấn định các biểu tượng bản đồ.
 • Bổ sung, xoá bỏ hoặc thay đổi thông tin thuộc tính.
 • Xuất số liệu sang định dạng khác (MS Access, MS Excel, XML …)
 • Chuyển giao số liệu giữa các dự án.
 • So sánh cấu trúc của các dự án
 • Sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu
 • Sửa đổi và biên tập các nội dung bản đồ
 • Kết hợp các tập tin Shapefiles
 • Chuyển đổi hệ quy chiếu các lớp thông tin bản đồ
 • Xác lập các tên đối tượng đa ngôn ngữ theo thuộc tính và các bảng tham chiếu

Với FMPM, người sử dụng dễ dàng xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu (ví dụ khai báo cho một dự án Field-Map cụ thể) dựa trên phương pháp luận riêng.Trong cùng dự án, có thể xác định nhiều lớp thông tin với nhiều thuộc tính khác nhau. Field-Map hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ đa lớp. Có thể xác định hình dạng và vị trí của nhiều khu vực mẫu, hoặc các vị trí nghiên cứu trong cùng một dự án. Với FMPM, việc chuẩn bị dự án được thực hiện nhanh chóng và trực quan. Không đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức về lập trình hay phát triển phần mềm ứng dụng, chỉ đơn giản là biết sử dụng các chức năng sẵn có của FMPM. Những đặc điểm cơ bản của FMPM được phân tích rõ hơn ở dưới đây:

 • Hệ thống linh hoạt:

Với FMPM, người sử dụng dễ dàng xác định hình dạng và kích thước của các khu điều tra mẫu, những giá trị thuộc tính cần đo đạc trên thực địa, danh sách tra cứu tìm kiếm và lựa chọn với các giá trị được xác định trước, mối quan hệ qua lại giữa các thông tin thuộc tính và nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, cơ sở dữ liệu có thể được điều chỉnh phù hợp với phương pháp luận.

 • Không cần tới kỹ năng lập trình:

Để phát triển các dự án thu thập số liệu thực địa, người sử dụng cần định nghĩa được cấu trúc cơ sở dữ liệu của dự án. Đối với FMPM, người sử dụng không đòi hỏi phải có bất kỳ kỹ năng lập trình nào, mà vẫn có thể tạo ra cơ sở dữ liệu có cấu trúc quan hệ hoàn chỉnh.

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ:

Các phân lớp thông tin được sắp xếp một cách có nguyên tắc nằm trong cấu trúc cơ sở   dữ liệu hỗ trợ các mối quan hệ “một với nhiều, một với một và nhiều với một”.

 • Môi trường mở:

Khi cần mở rộng và bổ sung thêm các chức năng của Field-Map, người sử dụng hoàn toàn có thể viết các tập lệnh riêng, bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Pascal và nhúng trực tiếp vào dự án.

 • Đa dạng số lượng các dạng thông tin thuộc tính:

Các dạng thông tin thuộc tính đơn giản bao gồm thông tin dạng số, chuỗi, logic, ngày, giờ, ảnh, phim, âm thanh, chiều cao, đường kính và chiều dài. Tiếp theo đó sẽ là các bảng tra cứu, tìm kiếm và lựa chọn được người sử dụng định nghĩa với một danh mục các giá trị.

 • Xuất số liệu theo định dạng chuẩn:

Số liệu trong Field-map có thể được xuất ra các định dạng chuẩn như MS Access, Paradox, Excel, Dbase, XML và Shapefile

 • Hỗ trợ cho nhiều đội đo thực địa:

Tự động đồng bộ hoá và sao lưu dự phòng số liệu của tất cả các đội đo thực địa vào cùng một cơ sở dữ liệu duy nhất.

 • Kiểm tra số liệu:

Nhiều quy trình kiểm tra số liệu được tích hợp trong Field-Map, bắt đầu từ thủ tục kiểm tra đơn giản như kiểm tra kiểu của biến, đến các quy trình kiểm tra cao cấp liên quan đến tập hợp của nhiều giá trị và nhiều điều kiện kết hợp từ nhiều thuộc tính liên quan.

 • Thiết kế lưới hệ thống các khu điều tra mẫu:

Với chức năng tạo ra một tập hợp các khu vực điều tra mẫu (khu vực mẫu) có nhiều tham số được xác định trước. Người sử dụng có thể xác định nhiều tham số khác nhau cho từng hợp phần của khu điều tra mẫu (ví dụ vòng tròn đồng tâm nơi các cây có cùng kích thước sẽ được đo đếm. Tự động thực hiện chế độ kiểm tra số liệu ngay trên thực địa).

 • Hỗ trợ các phép đo lặp:

Field-Map hỗ trợ chức năng đo lặp thông số cây trên các khu vực mẫu cố định, thông qua một số chức năng. Số liệu đo trước đó có mối liên kết động với số liệu đo hiện thời, tạo ra khả năng kiểm tra, xác nhận đảm bảo tính xác thực của số liệu thu được.

 • Sử dụng bản đồ nền dạng số:

Người sử dụng có thể xác định một tập hợp ảnh vệ tinh, ảnh hàng không hoặc bản đồ dạng Shapefile để hiển thị dưới dạng bản đồ nền, phục vụ cho nhiều mục tiêu ứng dụng.

 • Chuyển đổi giữa các hệ tọa độ:

Field-Map cho phép và hỗ trợ việc chuyển đổi số liệu địa lý từ hệ thống toạ độ địa phương (toạ độ Đề-các) sang bất kỳ hệ toạ độ và lưới chiếu bản đồ nào.

 • In cấu trúc dự án:

Cấu trúc của dự án có thể được in ra hoặc lưu trữ dưới dạng tập tin PDF, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng thể của dự án.